Skip to content
Napis:Biblioteka Głowna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Z lewej logo UMB

Kilińskiego 1 15-089 Białystok

Wypożyczalnia: 85 748-54-50
Sekretariat: 85 748-54-47

Bezpłatne publikowanie

artykułów w czasopismach naukowych

Program Springer Open Choice od lat umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie swoich artykułów naukowych w czasopismach hybrydowych*, wydawanych przez wydawnictwo Springer w modelu Open Access (OA) na licencji CC BY**. Koszty publikacji w ramach programu są pokrywane centralnie poprzez prowadzoną przez ICM, Wirtualną Bibliotekę Nauki (WBN) ze środków pochodzących z MNiSW. W latach 2010-2018 program finansowany był jako dodatek do krajowej licencji akademickiej na dostęp do czasopism Springer. Od roku 2019 na terenie naszego kraju działa nowa licencja w tzw. wersji Compact, która od 2016 roku jest sukcesywnie wprowadzana w kolejnych krajach. W przeciwieństwie do poprzedniego modelu, w licencji Compact większa część opłaty licencyjnej jest przeznaczona na publikowania otwarte, a mniejsza część stanowi opłatę za dostęp do artykułów subskrypcyjnych. To nowe rozwiązanie związane jest z założeniem, że udział artykułów OA w czasopismach hybrydowych będzie stopniowo wzrastał, aż do całkowitej przemiany czasopism do modelu otwartego – koncepcja ta jest zgodna z rozpoczęciem we wrześniu 2018 r. realizacji Planu S, który wymaga, aby od 2020 r. publikacje naukowe, wynikające z badań finansowanych z dotacji publicznych były publikowane w czasopismach lub platformach Open Access.

Licencja Compact realizowana jest w Polsce od 1 stycznia 2019, na razie na podstawie listu intencyjnego, który został podpisany przez ICM z wydawnictwem Springer Nature w grudniu 2018, a docelowo w ramach umowy, która zostanie zawarta na początku roku 2019. Proces przyjmowania artykułów do publikacji będzie odbywał się bez przerwy na przełomie roku i w podobny sposób, jak działo się to dotychczas, za wyjątkiem dodatkowego etapu weryfikacji afiliacji autora (patrz instrukcja dla autorów). Wydawca zagwarantował, że artykuły wysłane do druku w 2018 lub 2019 r. i przyjęte do publikacji na początku 2019 r. do czasu podpisania umowy zostaną wliczone do kosztów licencji krajowej na rok 2019 i autorzy tych artykułów w żadnym razie nie zostaną indywidualnie obciążeni kosztami publikacji.

Kto może korzystać z programu?

Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich, uwzględnionych na liście licencyjnej.

Podając afiliację należy pamiętać aby była ona:

  • podana w nagłówku artykułu
  • dokładna aby umożliwiała jednoznaczną identyfikację instytucji (w brzmieniu jak na liście licencyjnej)
  • Autor może podać więcej niż jedną afiliację i wystarczy, aby przynajmniej jedna z nich była zgodna z listą.
  • Afiliacja współautorów artykułu nie ma znaczenia dla programu.

Jakie artykuły są objęte programem?

Program obejmuje artykuły typu:

  • Original Paper,
  • Review Paper,
  • Brief Communication
  • Continuing Education.

UWAGA: Program nie obejmuje Editorial Notes, News, Letters.

W których czasopismach można publikować w rmach programu?

Lista czasopism hybrydowe czasopisma obejmuje 1919 tytułów w roku 2019 r.

UWAGA: Program nie obejmuje czasopism otwartych BioMed Central (ok. 200 tytułów) oraz SpringerOpen (ok. 80 tytułów).

Jak korzystać z programu?

Procedura decydująca o publikowaniu otwartym rozpoczyna się po pozytywnym zrecenzowaniu artykułu, w momencie, gdy autor korespondencyjny otrzyma e-mail z wydawnictwa informujący o przyjęciu artykułu do publikacji.

W e-mailu zawarty jest link do formularza internetowego MyPublication, który powinien zostać wypełniony przez autora korespondencyjnego – patrz prezentacja formularza.

UWAGA: prezentacja przeznaczona jest tylko dla autorów uprawnionych do korzystania z programu i może być pobrana tylko z numerów IP zarejestrowanych w WBN przez instytucje akademickie korzystające z licencji Springer.

Wypełnianie formularza – na co zwrócić uwagę:

Krok 1 – “Choose your affiliation” – funkcja pozwala wybrać afiliację (angielska nazwa instytucji) z listy instytucji objętych umową. Wybór nazwy z listy, służy jedynie potwierdzeniu afiliacji przez autora, w samej publikacji afiliacja może występować w dowolnej wersji językowej (patrz spis nazw polskich i angielskich)

Krok 2 – Po wskazaniu afiliacji powinna pojawić się informacja “Special open access agreement” (patrz prezentacja, str. 5), która dotyczy umowy krajowej obejmującej wszystkie polskie instytucje akademickie zgłoszone do licencji Springer. Umowa ta przewiduje, że koszty publikacji elektronicznej artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję Compact wnoszonej do Springera przez ICM i finansowanej ze środków MNiSW.

Krok 3 – W kolejne części formularza „MyPublication” autor może zamówić kolorowe rysunki w drukowanej wersji czasopisma, odbitki papierowe oraz postery. Koszt w tym przypadku nie jest pokrywany z programu krajowego i musi być uiszczony przez samego autora. W tej części formularza autor jest proszony o ponowne podanie swojej afiliacji wraz z adresem. W przypadku, gdy zamówione zostały kolorowe drukowane rysunki, odbitki papierowe lub postery, autor będzie także proszony o podanie danych adresowych do faktury, które mogą być różne od afiliacji.

UWAGA: Formularz ten jest również wykorzystywany do zgłaszania artykułów w ok. 80 czasopismach hybrydowych, niestandardowych. W przypadku publikacji w jednym z nich autor otrzyma specjalne instrukcje postępowania od redakcji.

Po wypełnieniu formularza „MyPublication” informacje o artykule wraz z danymi podanymi przez autora zostaną w ciągu 2 dni przesłane do ICM w celu weryfikacji, czy afiliacja autora podana w artykule uzasadnia finansowanie publikacji z programu krajowego.

Jakie są ograniczenia programu?

Licencja Compact wprowadza ograniczenie na liczbę artykułów, które mogą być sfinansowane w ramach programu krajowego w danym roku z opłaconej z góry rocznej krajowej opłaty licencyjnej. Opłata przewidziana na rok 2019 będzie obejmowała do 2091 artykułów, co odpowiada spodziewanemu zapotrzebowaniu. W przypadku wyczerpania się puli pod koniec roku, autorzy pozostałych artykułów będą mogli wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu subskrypcyjnego lub opłatę indywidualną za publikację otwartą.

ICM będzie także starał się o zwiększenie elastyczności programu poprzez ewentualny mechanizm dodatkowego dofinansowania z MNiSW.

POMOC w sprawie programu

Na wszelkie pytania dotyczące publikowania artykułów w ramach programu kierować należy bezpośrednio do wydawnictwa Springer pod adres oa.verification@springer.com bądź do ICM: wbn-admins@icm.edu.pl.

* Czasopisma hybrydowe to takie, które mogą zawierać zarówno artykuły otwarte, jak i artykuły tradycyjne dostępne w ramach płatnej subskrypcji czasopism.

** CC BY to jedna z licencji Creative Commons, tzw. Uznanie autorstwa 4.0  – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy.

Artykuł stworzonych na podstawie informacji opracowanych przez ICM i dostępnych w WBN.

Poprzednie zasady programu:
 
Polscy uczeni mogą bezpłatnie umieszczac w otwartym internecie artykuły publikowane w czasopismach Springer. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansowało w ramach umowy narodową licencje akademicką. Jest to narodowy program publikacji naukowych Springer Open Choice / Open Access w Polsce – Instrukcja korzystania z opcji Springer Open Access.