Deklaracja dostępności

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku www.biblioteka.umb.edu.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 2012-02-25

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-01-17

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • Udostępnione w serwisie dokumenty do pobrania w większości przypadków nie są dostępne cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań, aby pliki zamieszczone w serwisie były dostępne cyfrowo.
  • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
  • Ze względu na dużą liczbę stron www serwisu, może zdarzyć się sytuacja, że do fotografii oraz elementów graficznych nie dodano tekstów alternatywnych i  teksty alternatywne dla fotografii w galeriach zdjęć powtarzają się.
  • W serwisie może występować zaburzona hierarchia nagłówków.
  • Udostępniane filmy nie mają audiodeskrypcji ani napisów rozszerzonych (dla niesłyszących), gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • W serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych. Brak jednoliterowych skrótów klawiszowych.

Dane teleadresowe Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są dostępne w formie tekstowej na stronie https://biblioteka.umb.edu.pl/index.php/kontakt-2/

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Anna Sienicka. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: anna.sienicka@umb.edu.pl, telefon (85)748 5451. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Biuro Rektora, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

Siedziba Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieści się w Pałacu Branickich.

Pałac Branickich korpus główny:

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od przodu z dziedzińca Pałacu (wejście główne) i od Ogrodów Branickich (wejście służbowe). Do obu wejść prowadzą schody. Z przodu budynku znajdują się 4 stopnie, z tyłu budynku 3 stopnie.

Dla gości przeznaczone jest wejście od strony dziedzińca Pałacu Branickich. Po wejściu  głównym znajduje się korytarz wyposażony w wewnętrzne wycieraczki, z polem manewru minimum 150 x 150 cm. Z korytarza wchodzi się przez drzwi do holu. W holu znajdują się schody z 2 stopniami. Po wejściu na wprost znajduje się szatnia.

Portiernia znajduje się w holu po lewej stronie od wejścia (nr telefonu: 85 748 5428).

Korytarze pozwalają na swobodny ruch dwukierunkowy. W holu przy portierni znajdują się ławki umożliwiające odpoczynek.

W budynku znajdują się trzy kondygnacje. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest hol i pomieszczenia na parterze. Na drugą kondygnację prowadzą schody o szerokości min. 2,4 m. Na drugiej kondygnacji po lewej i prawej stronie znajdują się miejsca wypoczynku. Na trzecią kondygnację prowadzą dwie pary stromych schodów, na których nie ma możliwości swobodnego dwukierunkowego ruchu. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w holu po prawej stronie (przed 2 schodami wewnętrznymi). Drzwi toalety oznaczono piktogramem.

Pałac Branickich lewe skrzydło:

Do budynku prowadzą 2 wejścia od przodu z dziedzińca Pałacu.  Do obu wejść prowadzą schody (1-3 stopni).

Wejście pierwsze od wjazdu: Po wejściu znajduje się przedsionek o wymiarach 2,3 m szerokości  i 0,6 m długości, za którym znajduje się 1 stopień schodów. Na drugą i trzecią kondygnację prowadzą schody. Brak windy. Brak toalet dla niepełnosprawnych.

Kancelaria Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Kasa znajdują się na parterze.

Wejście drugie od wjazdu. Po wejściu znajduje się przedsionek o wymiarach 1,8 m szerokości  i 1 m długości, za którym znajdują się 2 stopnie schodów. Na drugą i trzecią kondygnację prowadzą schody. Brak windy. Brak toalet dla niepełnosprawnych.

Pałac Branickich prawe skrzydło:  Do obu wejść prowadzą schody (1-3 stopni). Po wejściu znajduje się przedsionek o wymiarach, za którym znajdują się 2 stopnie schodów. Na drugą i trzecią kondygnację prowadzą schody. Brak windy. Brak toalet dla niepełnosprawnych.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dysponuje schodołazem, który umożliwia przemieszczenie się na 2 kondygnację oraz pochylnią montowaną w razie potrzeby.

Dostępność pozostałych budynków Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  dla niepełnosprawnych

Nazwa budynku, adres

Położenie portierni i nr telefonu

Wejście do budynku

Miejsca postojowe

Toaleta dla niepełnosprawnych

Winda

Collegium Primum

ul. Mickiewicza 2a
15-222 Białystok

Brak portierni. Najbliższa portiernia w korpusie Pałacu Branickich.

Tel. 85 7485428

Wejście od strony parku z poziomu terenu.

tak

nie

nie

Budynek biofizyki

ul. Mickiewicza 2A

Białystok

Brak portierni.

Najbliższa portiernia w Collegium Universum. 

Tel. 85 7485531

Wejście z poziomu terenu. Po wejściu schody.

tak

nie

nie

Collegium Universum

ul. Mickiewicza 2C

Białystok

Portiernia położona na parterze, po prawej stronie głównego wejścia do budynku od ul. Mickiewicza

Tel. 85 7485531

Wejście z poziomu terenu pochylnią od strony Klubu Herkulesy

Tak

Wjazd od strony ul. Mickiewicza

Tak

(toaleta na piętrze dostęp windą)

tak

Euroregionalne Centrum Farmacji

ul. Mickiewicza 2D

Białystok

Portiernia położona na parterze, po lewej stronie głównego wejścia do budynku

Tel. 85 7485829

Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście z poziomu terenu.

tak

tak

tak

Dom Studenta nr 1

ul. Akademicka 3

Białystok

Portiernia na parterze przy wejściu głównym od strony ul. Akademickiej

Tel. 85 7485801

Wejście główne od strony ul. Akademickiej  z poziomu terenu

tak

nie

nie

Dom Studenta nr 2

ul. Żelazna 23

Białystok

Portiernia przy wejściu głównym od strony ul. Żelaznej

Tel. 85 7485757

Podjazd do budynku od strony ul. Żelaznej

tak

nie

tak

Centrum Dydaktyki Stomatologicznej

ul. Skłodowskiej 24A

Białystok

Portiernia na parterze po prawej w holu głównym

Tel. 85 7485746

Podjazd od strony wejścia głównego

tak

tak

tak

Collegium Pathologicum

ul. Waszyngtona 13

Białystok

Portiernia na parterze po lewej stronie wejścia głównego

Tel. 85 7485908

Wejście do budynku z poziomu terenu od strony Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

tak

tak

tak

Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu

ul. Szpitalna 37

Białystok

Portiernia na parterze z prawej strony wejścia głównego

Tel. 85 6865659

Pochylnia z prawej strony budynku do poziomi -1

tak

tak

tak

Centrum Symulacji Medycznej

ul. Szpitalna 30

Białystok

Portiernia na parterze z prawej strony wejścia głównego

Tel. 85 6865248

Wejście główne go budynku z poziomu terenu. Dojazd do budynku ograniczony - szlaban

tak

tak

tak

Centrum Medycyny Doświadczalnej

ul. Skłodowskiej 24 A

Białystok

Portiernia na parterze z lewej strony od wejścia

Tel. 85 6865151

Wejście do budynku z poziomu terenu.

Dojazd do budynku ograniczony - szlaban

nie

nie

nie

Hala sportowa

ul. Wołodyjowskiego 1

Białystok

Portiernia po lewej stronie od wejścia

Tel. 85 7424402

Wejście do budynku z poziomu terenu

tak

tak

nie

Collegium Integratio

ul. Skłodowskiej 7A

Białystok

Portiernia na parterze przy szatni

Tel. 85 7485303

Wejście  główne do budynku z podjazdem

nie

nie

nie

Collegium Familiare

ul. Mieszka I 4B

Białystok

Portiernia przy wejściu głównym

Tel. 85 7485527

Wejście główne z podjazdem.

Dojazd do budynku ograniczony  - szlaban

nie

nie

nie

Centrum Badań Innowacyjnych

ul. Waszyngtona 13a

Białystok

Brak portierni. Najbliższa portiernia w Collegium Pathologicum Tel. 85 7485908

Wejście główne z podnośnikiem, wejście boczne z podjazdem

tak

tak

tak

Collegium Novum

ul. Waszyngtona 15A

Białystok

Brak portierni.

Wejście główne z poziomu terenu.

tak

tak

tak

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.