e-czasopisma

Czasopisma dostępne w wolnym dostępie

ARIANTA
Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne
BAZ-TECH
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych

Czasopisma dostępne w sieci UMB oraz poprzez HAN

American Chemical Society (ACS)

Umowa licencyjna:

Upoważnieni Użytkownicy mogą przeglądać, pobierać, zapisywać lub drukować poszczególne artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent Chemicals lub inne pojedyncze elementy Produktów ACS do własnego, indywidualnego użytku naukowego, badawczego i edukacyjnego. Upoważnieni Użytkownicy mogą drukować poszczególne artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent Chemicals lub inne pojedyncze elementy Produktów ACS do wewnętrznego lub osobistego użytku innych osób będących Upoważnionymi Użytkownikami, lecz które nie mogą osobiście korzystać z dostępu do bazy danych. Upoważnieni Użytkownicy mogą umieszczać (zachęca się ich do tego) łącza do Produktów ACS w ofertach pakietów szkoleniowych lub w wiadomościach e-mailowych.

Uprawnieni Użytkownicy nie mają prawa dokonywać modyfikacji i zmian ani tworzyć instrumentów pochodnych z materiałów zawartych w Produktach ACS bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia ACS. Indeksowanie – dokonywane przez człowieka lub urządzenie, agregowanie, stosowanie metod typu „data mining”, wymiana plików typu „peer-to-peer” (lub podobnego) są przypadkami zabronionego użytkowania. Użytkownicy nie mogą używać ilustracji lub innych materiałów graficznych bądź ich fragmentów bez podania kompletnej informacji o źródle i umieszczenia trwałego łącza URL do odpowiedniego materiału zawartego w Produktach ACS.

Poszczególne artykuły, rozdziały książek, monografie Reagent Chemicals i inne pojedyncze elementy Produktów ACS zawierające informacje uzyskane w wyniku posiadania dostępu do Produktów ACS nie będą systematycznie pobierane, ponownie publikowane na jakimkolwiek nośniku, w formie drukowanej lub elektronicznej. Poszczególne artykuły, rozdziały książek, monografie Reagent Chemicals lub inne poszczególne elementy Produktów ACS nie mogą być pobierane w dużych ilościach i centralnie przechowywane w celu późniejszego pobierania.

Zabrania się używania jakichkolwiek komputerowych lub automatycznych narzędzi lub aplikacji w celu wyszukiwania, indeksowania, testowania lub innego uzyskiwania informacji z Produktów ACS (w tym, ale nie wyłącznie, jakichkolwiek aplikacji typu „spidering” lub „web crawler”).

BMJ

Kolekcja 28 tytułów czasopism pełnotekstowych wydawnictwa BMJ Publishing Group z zakresu medycyny.

Umowa licencyjna:
Pobieranie na ekran, drukowanie lub do zapisu, niewielkich części Materiałów Licencjonowanych do użytku osobistego, jest dozwolone. Nie jest dozwolony jakikolwiek Użytek Komercyjny jakiejkolwiek części Materiałów Licencjonowanych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Licencjodawcy.   Systematyczne pobieranie jest zabronione, ponieważ stanowi tworzenie prac pochodnych Materiałów Licencjonowanych.

Jeżeli Licencjobiorca jest instytucją, Licencjobiorca oraz Upoważnieni Użytkownicy mogą wykorzystać stosowną część Materiałów Szkoleniowych w trakcie przygotowywania pakietów szkoleniowych lub innych materiałów edukacyjnych dla Upoważnionych Użytkowników. Każdy artykuł musi zostać opatrzony adnotacją  opisująca  źródło, tytuł,  autora  oraz  wydawcę.    Wszelkie egzemplarze takich artykułów zostaną usunięte przez Licencjobiorcę, gdy nie będą już wymagane do powyższych celów.

Zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

ClinicalKey

ClinicalKey z zakresu 52 specjalności Baza zawiera:
– ponad 540 czasopism Elsevier, 1100 e-booków Elsevier
– 4mln zdjęć, tabel, grafów oraz prawie 18000 filmów video zawierających procedury medyczne
– wytyczne dla lekarzy, baza danych leków
– ulotki dla pacjentów

Przeglądanie książek w pdf wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie ClinicalKey.

Umowa licencyjna:

Każdy Upoważniony Użytkownik może:

 • wyszukiwać, przeszukiwać i przeglądać Produkty Prenumerowane;
 • drukować, sporządzać kopie elektroniczne i przechowywać wyłącznie dla własnych celów danego Upoważnionego Użytkownika poszczególne pozycje Produktów Prenumerowanych; oraz
 • umieszczać linki do Produktów Prenumerowanych na stronach intranetowych i internetowych Prenumeratora, z zastrzeżeniem, że wygląd takich linków i/lub stwierdzeń przypisanych do takich linków zostanie zmieniony na zasadne wezwanie Elsevier.
 • wprowadzić liczby, obrazy i tabele z serwisu internetowego ClinicalKey™ do ClinicalKey Presentation Maker™ w celu wykorzystania przy tworzeniu wewnętrznych lub zewnętrznych prezentacji oraz do celów szkolenia przez lub na rzecz Prenumeratora, z zastrzeżeniem, że Upoważniony Użytkownik uzyska od właściwej strony trzeciej pozwolenie na takie wykorzystanie treści serwisu internetowego ClinicalKey przypisanej stronie trzeciej, każdy egzemplarz prezentacji będzie zawierać odpowiednie odwołanie do właściciela treści, a użytkownicy nie będą użytkownikami komercyjnymi.

Ograniczenie wykorzystania Produktów Prenumerowanych
Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy lub pisemnego zezwolenia wydanego przez Elsevier, Prenumerator i jego Upoważnieni Użytkownicy nie mogą:

 • skracać, modyfikować, tłumaczyć lub opracowywać dzieł pochodnych opartych na Produktach Prenumerowanych, chyba że w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich czytelności na ekranie komputerowym Upoważnionych Użytkowników;
 • usuwać, zakrywać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, innych informacji lub zastrzeżeń zawartych w Produktach Prenumerowanych;
 • korzystać z robotów, pająków, crawlerów lub innych automatycznych programów do pobierania, algorytmów lub urządzeń w celu ciągłego i automatycznego przeszukiwania, wydobywania danych (scrape), wydzielania, tworzenia głębokich linków (deep link), indeksowania lub zakłócania działania Produktów Prenumerowanych; lub
 •  w istotnym zakresie lub systematycznie powielać, zatrzymywać ani prowadzić redystrybucji Produktów Prenumerowanych.
CZASOPISMA OGÓLNODOSTĘPNE

Wydawnictwo Cornetis sp. z o.o.
Udostępnia nieodpłatnie pełne wersje czasopism:

 • Dermatologia Kliniczna
 • Endokrynologia, diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
 • Gastroenterologia Polska
 • Mikologia Lekarska
 • Przegląd Pediatryczny
EBSCO

Bazy na platformie EBSCOhost to bogaty wybór baz pełnotekstowych i bibliograficznych, obejmujących  szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.

Pomoc dotycząca bazy EBSCO

Umowa licencyjna:
Użytkownik może przegrywać lub drukować ograniczoną ilość kopii cytatów, abstraktów, pełnych tekstów lub ich części pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystywane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.
Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstaw jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać tej samej do sprzedaży lub dystrybucji. 

Karger

Kolekcja 76 tytułów czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Karger z zakresu medycyny.

Umowa licencyjna:
Uprawnieni użytkownicy mogą ściągać, przeglądać , kopiować, zachowywać na twardym dysku lub dyskietkach, przechowywać lub drukować pojedyncze kopie konkretnych artykułów i/lub rozdziałów książek, dla celów prywatnych, szkolnych, edukacyjnych, badań naukowych lub użytku wewnętrznego. Za wyjątkiem wyżej opisanych przykładów, Użytkownicy nie mogą kopiować, dystrybuować, transmitować, ani w inny sposób powielać materiałów z określonych powyżej Elektronicznych Pism lub/i Książek lub ich ekwiwalentów; ani transmitować takich materiałów bezpośrednio lub pośrednio do wykorzystania w jakimkolwiek płatnym serwisie (jak np. serwis udostępniający dokumenty lub pośrednictwa w zdobywaniu informacji) lub w regularnej dystrybucji (jak np. list serve) w celach handlowych lub niedochodowych.

Licencjobiorca nie może włączać całości lub jakiejkolwiek części materiałów licencjonowanych do zbiorów pakietów kursowych lub rezerw elektronicznych dla nieuprawnionych użytkowników bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydawcy, które może zawierać warunki takiego wykorzystania.

Licencjobiorca oraz uprawnieni użytkownicy nie mogą:

 • usuwać ani zmieniać nazwisk autorów ani informacji o prawach autorskich wydawcy, ani żadnych innych sposobów identyfikacji lub zrzeczenia się odpowiedzialności, umieszczonych w materiałach licencjonowanych.
 • systematycznie sporządzać kopie drukowane lub elektroniczne wyciągów z materiałów licencjonowanych w jakimkolwiek celu (inne niż tymczasowe kopie zapasowe)
 • umieszczania lub dystrybucji jakiejkolwiek części materiałów licencjonowanych w jakiejkolwiek sieci elektronicznej innej, niż sieć bezpieczna, również w Internecie.
MEDLINE Complete

MEDLINE Complete to baza pełnotekstowych czasopism medycznych, z archiwami od 1865 r., umożliwiająca dostęp do ponad 2100 tytułów indeksowanych w MEDLINE. Baza stanowi wartościowe narzędzie badawcze w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych.

Umowa licencyjna:
Użytkownik może przegrywać lub drukować ograniczoną ilość kopii cytatów, abstraktów, pełnych tekstów lub ich części pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystywane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.
Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstaw jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać tej samej do sprzedaży lub dystrybucji.

Nature

Międzynarodowy tygodnik, w którym publikowane są najlepsze recenzowane prace badawcze ze wszystkich dziedzin nauki i technologii, w oparciu o ich oryginalność, znaczenie, interdyscyplinarne zainteresowanie, aktualność, dostępność, wykwintność i zaskakujące wnioski. Dostarcza on także szybkich, wiarygodnych, wnikliwych i przykuwających uwagę wiadomości i interpretację tematycznych i nadchodzących tendencji wpływających na naukę, naukowców i szerszą społeczność.

Umowa licencyjna:
zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

OvidSP

Na platformie OvidSP  dostępne są kolekcje:

 • 79 czasopism bieżących wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins (LWW)
 • 275 tytułów z archiwami  od początkowych  numerów do 1999  LWW
 • 16 tytułów różnych wydawców

Umowa licencyjna:
zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Oxford Journal Medicine

Umowa licencyjna:
zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Regenerative Nephrology

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

Science

Światowe wiodące czasopismo, w którym publikowane są oryginalne naukowe prace badawcze, wiadomości ogólne i komentarze.

Zwracamy uwagę na mogącą się pojawić podczas przeglądania czasopisma ikonkę Science Classic science_classic, która dotyczy numerów opublikowanych między lipcem 1880 r. a grudniem 1996 r. Oznacza ona, że nie mamy dostępu do pełnego tekstu artykułów, które zostały opublikowane w tych numerach czasopisma.

Umowa licencyjna:
Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Science Direct

Jedna z największych na świecie pełnotekstowych kolekcji opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Zawiera ponad 2 mln artykułów z ponad 2000 czasopism naukowych, jak również liczne serie naukowe. Umożliwia prowadzenie wyszukiwania zarówno w całej bazie, jak i poszczególnych tytułach czasopism. W zakładkach Article in Press można znaleźć prace, które w Medline posiadają status ahead of print.
Baza ScienceDirect jest dostępna również przez opcję SciVerse, która umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz ScienceDirect, Scopus oraz zasobów internetowych poprzez wyszukiwarkę naukową Scirus, z zachowaniem możliwości korzystania z każdego źródła osobno.

[instrukcja w jęz. polskim]

Umowa licencyjna:
Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Springer

Kolekcja czasopism wydawnictwa Springer, dostępna równolegle na platformie Springer/ICM oraz na serwerze wydawcy na platformie SpringerLink. Kolekcja obejmuje ponad 2 700 czasopism, w tym ponad 2 400 czasopism z rocznikami archiwalnymi sięgającymi w niektórych przypadkach nawet pierwszego numeru. Baza jest aktualizowana na bieżąco, daje możliwość zapisywania danych w programach bibliograficznych typu EndNote Web.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

Taylor and Francis
Wiley Online Library

Najszersza i najgłębsza światowa multidyscyplinarna kolekcja zasobów online z zakresu nauk o życiu i zdrowiu, nauk społecznych i humanistycznych. Zapewnia ona dostęp do ponad 4 milionów artykułów z 1 500 czasopism.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą pobierać, przeglądać, kopiować, zachowywać na twardym dysku oraz przechowywać lub drukować pojedyncze kopie poszczególnych artykułów, rozdziałów lub zapisów w licencjonowanych produktach elektronicznych w celach osobistych, dydaktycznych, edukacji, badań naukowych lub do użytku wewnętrznego. Użytkownicy mogą także przesyłać materiały osobom trzecim w postaci kopii trwałej lub elektronicznie w celach osobistych, edukacji, badań naukowych lub użytku zawodowego, lecz nie w celu odsprzedaży. Ponadto użytkownicy mają prawo do używania, z odpowiednim zamieszczeniem przypisów, danych, tabel i krótkich cytatów z poszczególnych artykułów, rozdziałów lub innych zapisów licencjonowanych produktów elektronicznych we własnych pracach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, takich jak książki i artykuły.

 

 

 

Font Resize
Contrast