Elibrary


Książki na platformie E-library

Elibrary

Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier dostępna na platformie Elibrary

Umowa licencyjna:
Każdy Upoważniony Użytkownik może:

  • wyszukiwać, przeszukiwać i przeglądać Produkty Prenumerowane
  • drukować (do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24h) i  przechowywać wyłącznie dla własnych celów danego Upoważnionego Użytkownika poszczególne pozycje Produktów Prenumerowanych; oraz
  • umieszczać odnośniki do Produktów Prenumerowanych na stronach intranetowych i internetowych Prenumeratora, w elektronicznych zbiorach materiałów przeznaczonych do poszczególnych kursów, w ramach systemów zarządzania zasobami i kursami, oraz na stronach wykładowców, pod warunkiem, ze forma takich odnośników i/lub oświadczeń dołączonych do tych odnośników zostanie w razie potrzeby zmieniona

Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy lub pisemnego zezwolenia wydanego przez Elsevier, Prenumerator i jego Upoważnieni Użytkownicy nie mogą:

  • skracać, modyfikować, tłumaczyć lub opracowywać dzieł pochodnych opartych na Produktach Prenumerowanych, chyba że w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich czytelności na ekranie komputerowym Upoważnionych Użytkowników;
  • usuwać, zakrywać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, innych informacji lub zastrzeżeń zawartych w Produktach Prenumerowanych;
  • korzystać z robotów, pająków, crawlerów lub innych automatycznych programów do pobierania, algorytmów lub urządzeń w celu ciągłego i automatycznego przeszukiwania, wydobywania danych (scrape), wydzielania, tworzenia głębokich linków (deep link), indeksowania lub zakłócania działania Produktów Prenumerowanych; lub
  • w istotnym zakresie lub systematycznie powielać, zatrzymywać ani prowadzić redystrybucji Produktów Prenumerowanych.
  • umieszczać indywidualnych pozycji z Prenumerowanych Pozycji na portalach społecznościowych.