Skip to content

Kilińskiego 1
15-089 Białystok

Wypożyczalnia:
85 748-54-50
Sekretariat:
85 748-54-47

Godziny otwarcia

 

Lista

czasopism punktowanych MNiSW

Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

21.12.2021

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z  2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232), sprostował i wprowadził zmiany do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłoszonego komunikatem z dnia 1 grudnia 2021 r.

Wprowadzone zmiany dotyczą: 

 1. korekty tytułu, zwiększenia liczby punktów lub zmiany dyscyplin naukowych przypisanych 167 czasopismom naukowym;
 2. ujęcia w wykazie 24 nowych czasopism naukowych;
 3. skreślenia 21 pozycji wykazu odnoszących się do czasopism naukowych, które były ujęte w wykazie w dwóch różnych pozycjach.

Materiały

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

**************************************************************************

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

01.12.2021

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 349).

Materiały

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

KOMUNIKAT​_w​_sprawie​_wykazu​_czasopism​_naukowych​_i​_materiałów​_z​_konferencji​_międzynarodowych.pdf 0.36MB

Załącznik do komunikatu – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik​_do​_komunikatu​_-​_Wykaz.pdf 14.80MB Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych

Wykaz​_dyscyplin​_do​_czasopism​_i​_materiałów​_konferencyjnych.xlsx 7.15MB

**************************************************************************

Lista czasopism punktowanych MNiSW

19 luty 2021r.

MEiN opublikowało zmiany i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. zwiększenia liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym podniesienia do 40 pkt punktacji 79 polskim czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych ujętym w bazie Web of Science lub Scopus
 2. ujęcia w wykazie 5 nowych czasopism naukowych
 3. korekty tytułów 8 czasopism naukowych.

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

**************************************************************************

10 luty 2021r.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji międzynarodowych

Załącznik do komunikatu – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz dyscyplin przypisanych do czasopism i materiałów konferencyjnych

**************************************************************************

18 grudnia 2019r.

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

**************************************************************************

31 lipiec 2019r

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

**************************************************************************

25 stycznia 2017r.

Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016

**************************************************************************

16 grudzień 2016r

Opublikowano wykaz czasopism naukowych na 2016 rok wraz z liczbą punktów, jakie można otrzymać za publikację w danym tytule. W części A znajduje się 11271 pozycji, w części B – 2209 pozycji, w części C zaś – 4111 pozycji.

 • część A – czasopisma naukowe posiadające współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
 • część B czasopisma naukowe nieposiadające współczynnika wpływu Impact Factor (IF) wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach
 • część C czasopisma naukowe znajdujące się w bazie European Reference Index For The Humanities (ERIH)
  wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach

*************************************************************************

07 stycznia 2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.12.2015 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat wraz z załączonym nowym wykazem czasopism naukowych i przysługującą im punktacją. Wykaz ten, tak jak i wykazy z lat poprzednich, składa sie z 3 części:
część A – czasopisma z IF
część B – czasopisma bez IF
część C – czasopisma w ERIH

Punktacja zamieszczona w wykazie odnosi się do prac opublikowanych w 2015 roku

***************************************************************************

27 marca 2015

Uprzejmie informujemy, że opublikowano obwieszczenie o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

***************************************************************************

12 stycznia 2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2014 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił komunikat wraz z załączonym nowym wykazem czasopism naukowych i przysługującą im punktacją. Wykaz ten, tak jak i wykazy z lat poprzednich, składa sie z 3 części:

 • część A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)
 • część B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 • część C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Punktacja zamieszczona w wykazie odnosi się do prac opublikowanych w 2014 roku.

*****************************************************************************

17 grudnia 2013

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

***************************************************************************

21 grudnia 2012

Informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.

Niniejszy komunikat był poprzedzony komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Zmiany wynikają z rozstrzygnięć Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r. będzie obowiązywał podczas oceny jednostek naukowych w 2013 r. do oceny publikacji z lat 2011-2012.

Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2. Części  B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

****************************************************************************

17 września 2012

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.
Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 

 1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

****************************************************************************

Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 10 grudnia 2010 r.

*****************************************************************************

25 czerwca 2010 r.
Ujednolicony wykaz czasopism naukowych obejmuje tytuły umieszczone w załącznikach do komunikatów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.
 2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.
 3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.
 4. Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.
 5. Nr 16 z dnia 16 lipca 2009 r.
 6. Nr 9 z dnia 10 marca 2010 r.
 7. Nr 13 z dnia 13 maja 2010 r.
 8. Nr 15 z dnia 20 maja 2010 r.

Uwzględnia:

 • tytuły z najwyższą liczbą punktów, jaką otrzymało czasopismo w latach 2007-2010,
 • pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów,
 • zmianę skali punktacji czasopism.

****************************************************************************

 Wykaz polskich czasopism naukowych będących w bazie JCR 2009

*****************************************************************************

Informacja o zmianie przepisów w zakresie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych

*****************************************************************************
5 maja 2009 r.
Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z ostateczną liczbą punktów, uwzględniający:

 • pozytywnie rozpatrzone prośby o zmianę liczby punktów,
 • zmianę zasad punktowania czasopism naukowych posiadających certyfikat Thomson Reuters.

Wykaz obejmuje czasopisma, które były już ogłaszane na stronie internetowej MNiSW, jako załącznik do komunikatów:

 1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.,
 2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.,
 3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.,
 4. Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.