Reaxys NEW!!

Reaxys NEW!!

Bibliograficzno-abstraktowa baza Reaxys wydawnictwa Elsevier zawiera informacje z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i organometalicznej oraz nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej i nauk medycznych.

Reaxys Medicinal Chemistry rejestruje dane faktograficzne, właściwości pierwiastków i substancji, informacje o reakcjach.

Umowa licencyjna:
Każdy Upoważniony Użytkownik może:

•  wyszukiwać, przeszukiwać i przeglądać Produkty Prenumerowane;

drukować (do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24h) i  przechowywać wyłącznie dla własnych celów danego Upoważnionego Użytkownika poszczególne pozycje Produktów Prenumerowanych; oraz

•  umieszczać odnośniki do Produktów Prenumerowanych na stronach intranetowych i internetowych Prenumeratora, w elektronicznych zbiorach materiałów przeznaczonych do poszczególnych kursów, w ramach systemów zarzadzania zasobami i kursami, oraz na stronach wykładowców, pod warunkiem, ze forma takich odnośników i/lub oświadczeń dołączonych do tych odnośników zostanie w razie potrzeby zmieniona zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami Elsevier.

Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy lub pisemnego zezwolenia wydanego przez Elsevier, Prenumerator i jego Upoważnieni Użytkownicy nie mogą:

•    skracać, modyfikować, tłumaczyć lub opracowywać dzieł pochodnych opartych na Produktach Prenumerowanych, chyba że w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich czytelności na ekranie komputerowym Upoważnionych Użytkowników;

•    usuwać, zakrywać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, innych informacji lub zastrzeżeń zawartych w Produktach Prenumerowanych;

•    korzystać z robotów, pająków, crawlerów lub innych automatycznych programów do pobierania, algorytmów lub urządzeń w celu ciągłego i automatycznego przeszukiwania, wydobywania danych (scrape), wydzielania, tworzenia głębokich linków (deep link), indeksowania lub zakłócania działania Produktów Prenumerowanych; lub

•    w istotnym zakresie lub systematycznie powielać, zatrzymywać ani prowadzić redystrybucji Produktów Prenumerowanych.

•    umieszczać indywidualnych pozycji z Prenumerowanych Pozycji na portalach społecznościowych