Regulamin dydaktyczny dla studentów studiów doktoranckich odbywających zajęcia z zakresu informacji naukowej w bibliotece głównej UMB

Regulaminy

1.    Zajęcia składają się z ćwiczeń, których ilość określa harmonogram studiów dla danego Wydziału.
2.    Sylabusy dotyczące prowadzonych zajęć są opublikowane na stronie internetowej Biblioteki.
3.    Obecność doktoranta na zajęciach jest obowiązkowa.
4.    W przypadku nieobecności na zajęciach materiał nimi objęty musi zostać zaliczony w formie ustalonej z prowadzącym zajęcia.
5.    Forma zaliczenia przedmiotu i egzaminu jest określona w sylabusie.