RODO – przetwarzanie danych osobowych w BG


Informacja w zakresie ochrony danych

W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Biblioteka Główna UMB informuje, że:

1)         Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,

2)         Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl,

3)         Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług bibliotecznych, w celu realizacji działalności Biblioteki, a także w celach statystycznych i archiwalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO (ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

4)         Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki Głównej UMB, a następnie przez okres wymagany na podstawie przepisów prawa oraz aktów wewnętrznych Uczelni, w tym w szczególności dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

5)         Państwa dane będą wyłącznie dostępne dla osób upoważnionych u administratora i mogą być udostępnione podmiotom na podstawie przepisów prawa; odbiorcami moich danych będą podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne (ALEPH Polska sp. z o.o.) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

6)         Posiadają Państwo prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7)         Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z RODO

8)         Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować brakiem możliwości korzystania z usług Biblioteki Głównej UMB

9)         W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.