Zasoby

Bazy oraz wydawnictwa dostepne w wolnym dostępie

AMEDEO
Przewodnik literatury medycznej
ARIANTA

Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne

BAZ-TECH
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych
Bibliografia publikacji pracowników UMB

Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku tworzona przez Bibliotekę Główną UMB dokumentuje dorobek naukowy uczelni. Aktualnie zawiera dane z lat 1993 – 2022. Trwa uzupełnianie bazy o dane z lat 1950-1992.

Połącz z bazą

POMOC:

1. Jak sprawdzić dorobek pracownika UMB
2. Jak znaleźć bibliografię pracownika UMB

CZASOPISMA OGÓLNODOSTĘPNE

Wydawnictwo Cornetis sp. z o.o.
Udostępnia nieodpłatnie pełne wersje czasopism:

 • Dermatologia Kliniczna
 • Endokrynologia, diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego
 • Gastroenterologia Polska
 • Mikologia Lekarska
 • Przegląd Pediatryczny
KSIĄŻKI ELEKTRONICZNE W WOLNYM DOSTĘPIE
MEDTube
Bezpłatny portal edukacji wideo dla lekarzy i studentów medycyny
OPENSTAX
Bezpłatne podręczniki online

PubMed
PubMed to ogólnodostępna wersja bazy Medline; jest serwisem tworzonym przez National Center for Biotechnology Information (NCBI) w Narodowej Bibliotece Medycyny w USA
Rozprawy doktorskie i habilitacyjne OPI
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Bazy oraz wydawnictwa dostepne w sieci UMB oraz poprzez HAN

AccessMedicine (McGraw-Hill)

Dostęp do podręczników wydawcy McGraw Hill. Wśród nich najbardziej znane to: Harrison’s Online, Current’s, Hurst’s the Hart, Schwartz’s Principles of Surgery, oraz wiele innych.
AccessMedicine to nie tylko najnowsze wydania książek w wersji online, to również:

Polecamy moduł Custom Curriculum pozwalający na tworzenie własnego programu nauczania. Prezentacja modułu.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

(prezentacja platformy AccessMedicine)

Do prawidłowego wyświetlenia filmu niezbędna jest wtyczka Adobe Flash Player

American Chemical Society (ACS)

Umowa licencyjna:

Upoważnieni Użytkownicy mogą przeglądać, pobierać, zapisywać lub drukować poszczególne artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent Chemicals lub inne pojedyncze elementy Produktów ACS do własnego, indywidualnego użytku naukowego, badawczego i edukacyjnego. Upoważnieni Użytkownicy mogą drukować poszczególne artykuły, poszczególne rozdziały książek, materiały, monografie Reagent Chemicals lub inne pojedyncze elementy Produktów ACS do wewnętrznego lub osobistego użytku innych osób będących Upoważnionymi Użytkownikami, lecz które nie mogą osobiście korzystać z dostępu do bazy danych. Upoważnieni Użytkownicy mogą umieszczać (zachęca się ich do tego) łącza do Produktów ACS w ofertach pakietów szkoleniowych lub w wiadomościach e-mailowych.

Uprawnieni Użytkownicy nie mają prawa dokonywać modyfikacji i zmian ani tworzyć instrumentów pochodnych z materiałów zawartych w Produktach ACS bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia ACS. Indeksowanie – dokonywane przez człowieka lub urządzenie, agregowanie, stosowanie metod typu „data mining”, wymiana plików typu „peer-to-peer” (lub podobnego) są przypadkami zabronionego użytkowania. Użytkownicy nie mogą używać ilustracji lub innych materiałów graficznych bądź ich fragmentów bez podania kompletnej informacji o źródle i umieszczenia trwałego łącza URL do odpowiedniego materiału zawartego w Produktach ACS.

Poszczególne artykuły, rozdziały książek, monografie Reagent Chemicals i inne pojedyncze elementy Produktów ACS zawierające informacje uzyskane w wyniku posiadania dostępu do Produktów ACS nie będą systematycznie pobierane, ponownie publikowane na jakimkolwiek nośniku, w formie drukowanej lub elektronicznej. Poszczególne artykuły, rozdziały książek, monografie Reagent Chemicals lub inne poszczególne elementy Produktów ACS nie mogą być pobierane w dużych ilościach i centralnie przechowywane w celu późniejszego pobierania.

Zabrania się używania jakichkolwiek komputerowych lub automatycznych narzędzi lub aplikacji w celu wyszukiwania, indeksowania, testowania lub innego uzyskiwania informacji z Produktów ACS (w tym, ale nie wyłącznie, jakichkolwiek aplikacji typu „spidering” lub „web crawler”).

BMJ

Kolekcja czasopism pełnotekstowych wydawnictwa BMJ Publishing Group z zakresu medycyny.

Umowa licencyjna:
Pobieranie na ekran, drukowanie lub do zapisu, niewielkich części Materiałów Licencjonowanych do użytku osobistego, jest dozwolone. Nie jest dozwolony jakikolwiek Użytek Komercyjny jakiejkolwiek części Materiałów Licencjonowanych bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Licencjodawcy. Systematyczne pobieranie jest zabronione, ponieważ stanowi tworzenie prac pochodnych Materiałów Licencjonowanych.

Jeżeli Licencjobiorca jest instytucją, Licencjobiorca oraz Upoważnieni Użytkownicy mogą wykorzystać stosowną część Materiałów Szkoleniowych w trakcie przygotowywania pakietów szkoleniowych lub innych materiałów edukacyjnych dla Upoważnionych Użytkowników. Każdy artykuł musi zostać opatrzony adnotacją opisująca źródło, tytuł, autora oraz wydawcę. Wszelkie egzemplarze takich artykułów zostaną usunięte przez Licencjobiorcę, gdy nie będą już wymagane do powyższych celów.

Zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

ClinicalKey

ClinicalKey z zakresu 52 specjalności Baza zawiera:
– czasopisma i ebooki Elsevier
– 4mln zdjęć, tabel, grafów oraz prawie 18000 filmów video zawierających procedury medyczne
– wytyczne dla lekarzy, baza danych leków
– ulotki dla pacjentów

Przeglądanie książek w pdf wymaga wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie ClinicalKey.

Umowa licencyjna:

Każdy Upoważniony Użytkownik może:

 • wyszukiwać, przeszukiwać i przeglądać Produkty Prenumerowane;
 • drukować, sporządzać kopie elektroniczne i przechowywać wyłącznie dla własnych celów danego Upoważnionego Użytkownika poszczególne pozycje Produktów Prenumerowanych; oraz
 • umieszczać linki do Produktów Prenumerowanych na stronach intranetowych i internetowych Prenumeratora, z zastrzeżeniem, że wygląd takich linków i/lub stwierdzeń przypisanych do takich linków zostanie zmieniony na zasadne wezwanie Elsevier.
 • wprowadzić liczby, obrazy i tabele z serwisu internetowego ClinicalKey™ do ClinicalKey Presentation Maker™ w celu wykorzystania przy tworzeniu wewnętrznych lub zewnętrznych prezentacji oraz do celów szkolenia przez lub na rzecz Prenumeratora, z zastrzeżeniem, że Upoważniony Użytkownik uzyska od właściwej strony trzeciej pozwolenie na takie wykorzystanie treści serwisu internetowego ClinicalKey przypisanej stronie trzeciej, każdy egzemplarz prezentacji będzie zawierać odpowiednie odwołanie do właściciela treści, a użytkownicy nie będą użytkownikami komercyjnymi.

Ograniczenie wykorzystania Produktów Prenumerowanych
Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy lub pisemnego zezwolenia wydanego przez Elsevier, Prenumerator i jego Upoważnieni Użytkownicy nie mogą:

 • skracać, modyfikować, tłumaczyć lub opracowywać dzieł pochodnych opartych na Produktach Prenumerowanych, chyba że w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich czytelności na ekranie komputerowym Upoważnionych Użytkowników;
 • usuwać, zakrywać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, innych informacji lub zastrzeżeń zawartych w Produktach Prenumerowanych;
 • korzystać z robotów, pająków, crawlerów lub innych automatycznych programów do pobierania, algorytmów lub urządzeń w celu ciągłego i automatycznego przeszukiwania, wydobywania danych (scrape), wydzielania, tworzenia głębokich linków (deep link), indeksowania lub zakłócania działania Produktów Prenumerowanych; lub
 • w istotnym zakresie lub systematycznie powielać, zatrzymywać ani prowadzić redystrybucji Produktów Prenumerowanych.
Cochrane Library

Cochrane Library to bogate źródło informacji z zakresu medycyny praktycznej, obejmujące kolekcję baz tworzonych zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach. Wyniki pracy międzynarodowych specjalistów publikowane są tu w postaci przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnorodnych interwencji zdrowotnych, raportów oceny technologii medycznych oraz rejestrów badań z grupą kontrolną. Bazy zawierają również badania publikowane w materiałach konferencyjnych i innych źródłach nieindeksowanych w bazach danych.

Ćwiczenia z biochemii pod red. prof. Edwarda Bańkowskiego

Dostępna jest elektroniczna wersja Ćwiczeń z biochemii dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod red. prof. Edwarda Bańkowskiego.

EBSCO

Bazy na platformie EBSCOhost to bogaty wybór baz pełnotekstowych i bibliograficznych, obejmujących szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne, psychologię, edukację, nauki ekonomiczne, biznes, informatykę, technikę, biologię, chemię, fizykę, nauki medyczne, biomedyczne i wiele innych.

Pomoc dotycząca bazy EBSCO

Umowa licencyjna:
Użytkownik może przegrywać lub drukować ograniczoną ilość kopii cytatów, abstraktów, pełnych tekstów lub ich części pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystywane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.
Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstaw jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać tej samej do sprzedaży lub dystrybucji.

Elibrary

Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier dostępna na platformie Elibrary

Essentials of Oral and Maxillofacial Surgery

Umowa licencyjna:

1. Użytkownicy uprawnieni są do:
a. czytania,
b. kopiowania maksymalnie 15 stron rocznie
c. drukowania rozdziałów niezbędnych do pracy naukowej lub dydaktycznej, jednak nie więcej niż 50 stron miesięcznie

IBUK Libra

Zapraszamy do korzystania z książek elektronicznych na platformie IBUK libra.

Impact Factor (JCR)

Interdyscyplinarna baza Journal Citation Reports (JCR), tworzona w Institiute for Scientific Information ISI (Philadelphia, USA), stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości merytorycznej czasopism. Jest ona dostępna w dwóch wydaniach: Journal Citation Reports (JCR) Science Edition i Journal Citation Reports (JCR) Social Sciences Edition. Journal Citation Reports (JCR) Science Edition uwzględnia ponad 6 000 tytułów czasopism naukowych indeksowanych przez ISI. JCR umożliwia ocenę danego czasopisma w oparciu o zawarte w bazie współczynniki, a głównie o wskaźnik IMPACT FACTOR (IF). Jest to liczba cytowań uzyskanych przez czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym samym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.

Umowa licencyjna:

Użytkownik uzyskuje dostęp do bazy danych i danych bibliograficznych oraz streszczeń tam zawartych wyłącznie do celów wyszukiwań, drukowania, pobierania oraz dystrybucji, pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystwane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.

Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstaw jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać do sprzedaży lub dystrybucji.

Do przeglądania Journal Citation Reports (JCR) rekomendujemy używanie przeglądarki Microsoft Edge/ Internet Explorer lub Chrome

POMOC:

1. Wyszukiwanie IF dla indywidualnego czasopisma.
2. Wyszukiwanie czasopism wg tematów.
3. Czasopisma polskie w bazie JCR.

Karger

Kolekcja czasopism pełnotekstowych wydawnictwa Karger z zakresu medycyny.

Umowa licencyjna:
Uprawnieni użytkownicy mogą ściągać, przeglądać , kopiować, zachowywać na twardym dysku lub dyskietkach, przechowywać lub drukować pojedyncze kopie konkretnych artykułów i/lub rozdziałów książek, dla celów prywatnych, szkolnych, edukacyjnych, badań naukowych lub użytku wewnętrznego. Za wyjątkiem wyżej opisanych przykładów, Użytkownicy nie mogą kopiować, dystrybuować, transmitować, ani w inny sposób powielać materiałów z określonych powyżej Elektronicznych Pism lub/i Książek lub ich ekwiwalentów; ani transmitować takich materiałów bezpośrednio lub pośrednio do wykorzystania w jakimkolwiek płatnym serwisie (jak np. serwis udostępniający dokumenty lub pośrednictwa w zdobywaniu informacji) lub w regularnej dystrybucji (jak np. list serve) w celach handlowych lub niedochodowych.

Licencjobiorca nie może włączać całości lub jakiejkolwiek części materiałów licencjonowanych do zbiorów pakietów kursowych lub rezerw elektronicznych dla nieuprawnionych użytkowników bez uprzedniego pisemnego zezwolenia wydawcy, które może zawierać warunki takiego wykorzystania.

Licencjobiorca oraz uprawnieni użytkownicy nie mogą:

 • usuwać ani zmieniać nazwisk autorów ani informacji o prawach autorskich wydawcy, ani żadnych innych sposobów identyfikacji lub zrzeczenia się odpowiedzialności, umieszczonych w materiałach licencjonowanych.
 • systematycznie sporządzać kopie drukowane lub elektroniczne wyciągów z materiałów licencjonowanych w jakimkolwiek celu (inne niż tymczasowe kopie zapasowe)
 • umieszczania lub dystrybucji jakiejkolwiek części materiałów licencjonowanych w jakiejkolwiek sieci elektronicznej innej, niż sieć bezpieczna, również w Internecie.
Medline

Baza bibliograficzna opracowywana przez National Library of Medicine (NLM) w USA. Obejmuje publikacje z zakresu medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemów opieki zdrowotnej i nauk przedklinicznych. Zawiera ponad 18 milionów rekordów bibliograficznych, pochodzących z ponad 5 000 czasopism ukazujących się w 30 językach od 1950 r. Ponad 50% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA.

Wejście do Medline

POMOC:

1. Wyszukiwanie podstawowe w Medline na platformie EBSCO
2. Zapisywanie, drukowanie

MEDLINE Complete

MEDLINE Complete to baza pełnotekstowych czasopism medycznych, z archiwami od 1865 r., umożliwiająca dostęp do  tytułów indeksowanych w MEDLINE. Baza stanowi wartościowe narzędzie badawcze w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych.

Umowa licencyjna:
Użytkownik może przegrywać lub drukować ograniczoną ilość kopii cytatów, abstraktów, pełnych tekstów lub ich części pod warunkiem, że informacje te będą wykorzystywane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.
Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych jako części składowej lub podstaw jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakikolwiek sposób, ani wykorzystywać tej samej do sprzedaży lub dystrybucji.

Nature

Międzynarodowy tygodnik, w którym publikowane są najlepsze recenzowane prace badawcze ze wszystkich dziedzin nauki i technologii, w oparciu o ich oryginalność, znaczenie, interdyscyplinarne zainteresowanie, aktualność, dostępność, wykwintność i zaskakujące wnioski. Dostarcza on także szybkich, wiarygodnych, wnikliwych i przykuwających uwagę wiadomości i interpretację tematycznych i nadchodzących tendencji wpływających na naukę, naukowców i szerszą społeczność.

Umowa licencyjna:
zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej
Skrypt dla studentów Elektroradiologii
OvidSP

Na platformie OvidSP dostępne są kolekcje czasopism bieżących wydawnictwa Lippincott Williams & Wilkins (LWW), tytułów archiwalnych do 1999 LWW, innych wydawców

 

Umowa licencyjna:
zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

OvidSP - książki elektroniczne

Kolekcja książek elektronicznych..

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

Oxford Journal Medicine

Umowa licencyjna:
zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Polska Bibliografia Lekarska

Tworzona jest w Zakładzie Naukowej Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także popularną z zakresu edukacji zdrowotnej. Baza aktualizowana jest w trybie kwartalnym. Jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce. [Instrukcja wyszukiwania w PBL]

Reaxys

Bibliograficzno-abstraktowa baza Reaxys wydawnictwa Elsevier zawiera informacje z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej i organometalicznej oraz nauk pokrewnych: inżynierii chemicznej i nauk medycznych.

Reaxys Medicinal Chemistry rejestruje dane faktograficzne, właściwości pierwiastków i substancji, informacje o reakcjach.

Umowa licencyjna:
Każdy Upoważniony Użytkownik może:

• wyszukiwać, przeszukiwać i przeglądać Produkty Prenumerowane;

drukować (do 5% treści poszczególnego tytułu w ciągu 24h) i przechowywać wyłącznie dla własnych celów danego Upoważnionego Użytkownika poszczególne pozycje Produktów Prenumerowanych; oraz

• umieszczać odnośniki do Produktów Prenumerowanych na stronach intranetowych i internetowych Prenumeratora, w elektronicznych zbiorach materiałów przeznaczonych do poszczególnych kursów, w ramach systemów zarzadzania zasobami i kursami, oraz na stronach wykładowców, pod warunkiem, ze forma takich odnośników i/lub oświadczeń dołączonych do tych odnośników zostanie w razie potrzeby zmieniona zgodnie z uzasadnionymi wymaganiami Elsevier.

Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień niniejszej Umowy lub pisemnego zezwolenia wydanego przez Elsevier, Prenumerator i jego Upoważnieni Użytkownicy nie mogą:

• skracać, modyfikować, tłumaczyć lub opracowywać dzieł pochodnych opartych na Produktach Prenumerowanych, chyba że w zakresie niezbędnym do zapewnienia ich czytelności na ekranie komputerowym Upoważnionych Użytkowników;

• usuwać, zakrywać lub w jakikolwiek sposób zmieniać informacji o prawach autorskich, innych informacji lub zastrzeżeń zawartych w Produktach Prenumerowanych;

• korzystać z robotów, pająków, crawlerów lub innych automatycznych programów do pobierania, algorytmów lub urządzeń w celu ciągłego i automatycznego przeszukiwania, wydobywania danych (scrape), wydzielania, tworzenia głębokich linków (deep link), indeksowania lub zakłócania działania Produktów Prenumerowanych; lub

• w istotnym zakresie lub systematycznie powielać, zatrzymywać ani prowadzić redystrybucji Produktów Prenumerowanych.

• umieszczać indywidualnych pozycji z Prenumerowanych Pozycji na portalach społecznościowych

Regenerative Nephrology

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

Science

Światowe wiodące czasopismo, w którym publikowane są oryginalne naukowe prace badawcze, wiadomości ogólne i komentarze.

Zwracamy uwagę na mogącą się pojawić podczas przeglądania czasopisma ikonkę Science Classic science_classic, która dotyczy numerów opublikowanych między lipcem 1880 r. a grudniem 1996 r. Oznacza ona, że nie mamy dostępu do pełnego tekstu artykułów, które zostały opublikowane w tych numerach czasopisma.

Umowa licencyjna:
Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Science Direct

Jedna z największych na świecie pełnotekstowych kolekcji opublikowanych artykułów badawczych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier. Umożliwia prowadzenie wyszukiwania zarówno w całej bazie, jak i poszczególnych tytułach czasopism. W zakładkach Article in Press można znaleźć prace, które w Medline posiadają status ahead of print.
Baza ScienceDirect jest dostępna również przez opcję SciVerse, która umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz ScienceDirect, Scopus oraz zasobów internetowych poprzez wyszukiwarkę naukową Scirus, z zachowaniem możliwości korzystania z każdego źródła osobno.

[instrukcja w jęz. polskim]

Umowa licencyjna:
Zgodnie z prawami autorskimi oraz umowami licencyjnymi zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

SCOPUS

Baza wydawnictwa Elsevier, indeksująca piśmiennictwo z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych. Kolekcja dostępnych w bazie streszczeń uzupełniona o bibliografie załącznikowe oraz piśmiennictwo cytowane w artykułach. Scopus posiada przyjazny i czytelny interface oraz indeks cytowań, dostępny poprzez narzędzie o nazwie Citation Tracker. System pozwala również uzyskać informacje o współczynniku Hirscha (h-index).
Baza jest dostępna również przez opcję SciVerse, która umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz Science Direct, Scopus oraz zasobów internetowych poprzez wyszukiwarkę naukową Scirus, z zachowaniem możliwości korzystania z każdego źródła osobno.

Scopus Citation Tracker pozwala na analizę cytowań publikacji konkretnego autora.

W przypadku problemów z wyświetlaniem strony www.scopus.com należy wejść na stronę www.scopus.com, włączyć w opcjach przeglądarki Internet Explorer tryb „widok zgodności”

Skrypt do ćwiczeń z farmakognozji pod redakcją prof. dr hab. n. farm. Jana Gudeja

Dostępna jest elektroniczna wersja skryptu Roślinne surowce lecznicze – badania makroskopowe – mikroskopowe. Skrypt do ćwiczeń z farmakognozji pod redakcją prof. dr hab. n. farm. Jana Gudeja

Springer

Kolekcja czasopism wydawnictwa Springer, dostępna równolegle na platformie Springer/ICM oraz na serwerze wydawcy na platformie SpringerLink.  Baza jest aktualizowana na bieżąco, daje możliwość zapisywania danych w programach bibliograficznych typu EndNote Web.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

Springer - książki elektroniczne

Kolekcja książek elektronicznych wydawnictwa Springer.

Tytuły dostępne w pełnym tekście oznaczono zieloną ikonką po lewej stronie.

Kolekcja książek SpringerLink

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą przeglądać, wyszukiwać, pobierać, wyświetlać, ściągać, drukować i archiwizować poszczególne artykuły lub rozdziały książek do celów badań naukowych, celów edukacyjnych i osobistego użytku, o ile takie użytkowanie nie będzie naruszać międzynarodowych praw autorskich.
Kopiowanie i archiwizacja jest ograniczona do pojedynczych kopii uzasadnionej liczby poszczególnych artykułów. Kopiowanie i archiwizacja całych wydań materiałów przez użytkowników jest zabroniona.
Użytkownicy mogą wysyłać pojedyncze artykuły do współpracowników zajmujących się badaniami poza instytucją Licencjonobiorcy do celów niehandlowej wymiany informacji naukowych.

Taylor and Francis
Ani Licencjobiorca ani też Uprawnieni Użytkownicy nie mają prawa do:

usuwania lub zmieniania imion i nazwisk autorów, informacji Wydawcy o prawach autorskich, innych środków identyfikacji lub informacji o zrzeczeniu się odpowiedzialności, w formie, w jakiej takowa informacja pojawia się w Licencjonowanych Materiałach;

systematycznego dokonywania wydruków lub elektronicznych kopii wielokrotnie wykonywanych wyciągów z Licencjonowanych Materiałów, w tym kompletnych wydań, w celu dowolnego wykorzystania (za wyjątkiem bezpiecznych kopii, dozwolonych na podstawie punktu 3.1.2);

umieszczania i rozpowszechniania dowolnej części Licencjonowanych Materiałów w jakiejkolwiek elektronicznej sieci, w tym, między innymi, w Internecie i stronach www, innej niż Bezpieczna Sieć.

UpToDate
UpToDate
System wspierania decyzji klinicznej, który pomaga klinicystom na całym świecie w zapewnianiu możliwie najlepszej opieki nad pacjentem. Korzysta on z bieżącego dowodu, aby szybko udzielać odpowiedzi na pytania kliniczne w miejscu opieki. Oszczędza to klinicystom czas, poprawia wyniki leczenia i obniża koszty ochrony zdrowia.

Zgodnie z umową licencyjną:
Kopiowanie, drukowanie, rozpowszechnianie wśród stron trzecich lub przygotowywanie utworów pochodnych z licencjonowanych materiałów albo dowolnej ich części jest surowo wzbronione. Ponadto licencjonowanych materiałów nie można umieszczać w innym oprogramowaniu, poddawać projektowaniu odtwórczemu ani modyfikować. Żadnej części licencjonowanych materiałów nie można kopiować, w celu odsprzedaży ani zamieszczać na ogólnodostępnych forach dyskusyjnych, w witrynach internetowych, domenach internetowych lub serwisach czatów internetowych. Jednak upoważnieni użytkownicy Licencjobiorcy mogą okazjonalnie drukować pojedyncze artykuły do osobistego użytku klinicznego, edukacyjnego lub badawczego i wysyłać pojedyncze artykuły pocztą elektroniczną do współpracownika, pod warunkiem, że artykuły drukowane lub wysyłane pocztą elektroniczną przez jednego upoważnionego użytkownika łącznie zawierają tylko nieznaczne fragmenty licencjonowanych materiałów, wskazują jako źródło bazę UpToDate Inc. oraz zawierają pochodzącą z niej informację O prawach autorskich. W żadnym przypadku upoważnieni użytkownicy nie mogą drukować ani wysyłać pocztą elektroniczną dużej liczby artykułów licencjonowanych materiałów.

Web of Science

Interdyscyplinarna baza bibliograficzna, aktualizowana co dwa tygodnie. Zawiera indeksy cytowań:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) od 1945
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) 1956
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) od 1975
 • Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) od 1990
 • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI-SSH) od 1990
 • oraz Journal Citation Reports (JCR) – Impact Factor

 

POMOC:
1. Web of Science – podstawowe informacje
2. Web of Science – rejestracja
3. Web of Science – tworzenie raportów cytowań

Wiley Online Library

Najszersza i najgłębsza światowa multidyscyplinarna kolekcja zasobów online z zakresu nauk o życiu i zdrowiu, nauk społecznych i humanistycznych.

Umowa licencyjna:
Użytkownicy mogą pobierać, przeglądać, kopiować, zachowywać na twardym dysku oraz przechowywać lub drukować pojedyncze kopie poszczególnych artykułów, rozdziałów lub zapisów w licencjonowanych produktach elektronicznych w celach osobistych, dydaktycznych, edukacji, badań naukowych lub do użytku wewnętrznego. Użytkownicy mogą także przesyłać materiały osobom trzecim w postaci kopii trwałej lub elektronicznie w celach osobistych, edukacji, badań naukowych lub użytku zawodowego, lecz nie w celu odsprzedaży. Ponadto użytkownicy mają prawo do używania, z odpowiednim zamieszczeniem przypisów, danych, tabel i krótkich cytatów z poszczególnych artykułów, rozdziałów lub innych zapisów licencjonowanych produktów elektronicznych we własnych pracach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych, takich jak książki i artykuły.

Font Resize
Contrast