referaty

Zapraszmy do wzięcia czynnego udziału w XXXIV Konferencji Problemowej Bibliotek Medycznych w Białymstoku.
Czekamy na referaty przedstawiające wyniki prac badawczych , a także poruszające tzw. „gorące tematy”.

Zapraszamy do zgłaszania referatów. Wszyscy referenci zostaną nagrodzeni upominkami.

termin zgłaszania referatów - 4 kwietnia 2016 r.

termin przesyłania streszczeń referatów - 11 kwietnia 2016 r.

Pełne teksty referatów zostaną opublikowane w „Forum Bibliotek Medycznych” – 7 pkt. MNiSW. Prosimy o ich przesłanie do dnia 31 lipca 2016 na adres redakcji. Instrukcje dla autorów można znaleźć na stronie:http://forum.bg.umed.lodz.pl/images/forum/Instrukcja_dla_autorow.pdfZGŁOSZONE REFERATY

(Za brzmienie tytułów oraz streszczeń odpowiedzialni są autorzy zgłoszonych referatów.)Paulina Biczkowska, Elżbieta Tymińska, Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dostosuj się albo zgiń – reorganizacja Bazy Bibliografia GUMed jako skutek współpracy z PBN-em

Streszczenie: Wejście w życie rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 roku, które nałożyło na jednostki naukowe obowiązek sprawozdania publikacji pracowników uczelni w systemie PBN, wymusiło wprowadzenie licznych zmian w prowadzonej przez Bibliotekę Główną GUMed bazie Bibliografia GUMed, która dotychczas dobrze spełniała swoją rolę zarówno jako źródło informacji o dorobku publikacyjnym, jak i jako narzędzie wszelkich analiz statystycznych i rankingów tworzonych na potrzeby uczelni. System PBN – Moduł Sprawozdawczy, który w momencie wejścia w życie, okazał się bazą „w budowie”, na której zabrakło fachowców – bibliotekarzy, bibliografów, sprawił wielkie zamieszanie i wymusił wprowadzenie wielu zmian w bazie Bibliografia GUMed. Zmiany te dotyczyły nie tylko zakresu gromadzonych danych, lecz także samej filozofii jej prowadzenia, co w praktyce okazało się największym wyzwaniem. W referacie przedstawimy najważniejsze prace dostosowawcze przeprowadzone w naszej bazie, wynikające z wymogów rozporządzenia, oraz konsekwencje tych prac. Przedstawimy bilans zmian: koszty, straty i ewentualne zyski. Poruszymy także problem potencjalnych różnic między sprawozdawczością do PBN a wymogami czekającej nas już w przyszłym roku kategoryzacji.


Anastazja Śniechowska-Karpińska Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zapewnienie czytelnikom otwartego dostępu do publikacji a postawy autorskie i uregulowania prawne na uczelni wyższej na przykładzie Biblioteki Cyfrowej i Repozytorium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Streszczenie: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Repozytorium Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prezentują (obok utworów z domeny publicznej) również współczesne utwory w wersji cyfrowej na podstawie podpisanej przez autora licencji niewyłącznej. Są to między innymi prace doktorskie bronione na UM w Lublinie (począwszy od listopada 2011 r.). Biblioteka Cyfrowa UM w Lublinie jest dostępna w Internecie pod adresem: http://lbw1.umlub.pl/dlibra, natomiast w przypadku Repozytorium dostęp do utworów został ograniczony wyłącznie do terminali znajdujących się na terenie Biblioteki Głównej UML. Daje się zauważyć, że procent osób podejmujących decyzje o ograniczeniu dostępu do dysertacji i umieszczeniu jej wyłącznie w Repozytorium UM stopniowo wzrasta (przeanalizowano lata 2011-2015). Jednocześnie na podstawie analizy odpowiedzi udzielanych przez słuchaczy I roku studiów doktoranckich na pytanie czy zdecydowaliby się na publikację swojej pracy (doktorskiej lub artykułu naukowego) w otwartym dostępie nadal zdecydowana większość udziela odpowiedzi twierdzącej. Zestawienie tych danych świadczy o tym, że kwestia podjęcia decyzji o szerokim udostępnieniu własnych utworów w przypadku części wskazanej powyżej grupy autorów (doktorantów) bywa dla nich trudna. Ponadto podlega zmianie w czasie upływającym od podjęcia studiów (kiedy istotną rolę odgrywa szeroki dostęp do źródeł) do momentu podejmowania decyzji w odniesieniu do publikacji własnej pracy. Można zaobserwować tendencję w przypadku pewnej stopniowo rosnącej grupy autorów dysertacji, że nie zawsze ich intencją jest zapewnienie czytelnikom otwartego dostępu do swojego utworu, a raczej ograniczenie go (z różnych powodów) do węższego kręgu odbiorców. W podsumowaniu podjęto próbę postawienia diagnozy tego stanu rzeczy.


Justyna Seiffert Biblioteka Główna Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Działania Biblioteki Uniwersytetu w Utrechcie jako przykład dobrej praktyki w zakresie wspierania otwartego dostępu.

Streszczenie: Uniwersytet w Utrechcie w rankingu Academic Ranking of World Universities 2015 zajął wiodące miejsce wśród uniwersytetów holenderskich. Autorka dzięki stypendium Erasmus miała możliwość zapoznania się z pracą tamtejszej biblioteki uczelnianej. Biblioteka Uniwersytetu w Utrechcie w 2015 roku przyjęła trzyletni plan strategiczny, którego centralnym punktem jest cykl komunikacji naukowej i zadania, jakie podejmuje Biblioteka we wspieraniu naukowców w jego przebiegu. Istotnym etapem cyklu jest publikacja, której otwarty model jest preferowanym sposobem rozpowszechniania wiedzy. Referat przedstawia politykę Biblioteki Uniwersytetu w Utrechcie we współpracy z innymi komórkami Uniwersytetu w zakresie promowania i realizowania otwartego dostępu. Omówiony zostanie model repozytorium oraz inne inicjatywy, podejmowane przez Uniwersytet w Utrechcie.


Marzena Szczepańska SHFT NHS Trust

“Healthcare for Knowledge”: wyzwania i nowe możliwości przed Hampshire Healthcare Library Services (HHLS).

Streszczenie: W 2015 roku National Health Service (NHS) England rozpoczęło prace nad nowa struktura bibliotek medycznych oraz opublikowało program ramowy na najbliższe lata. Program ten przedstawia priorytety i cele dla serwisów bibliotecznych, sposób ich realizacji włączając dbałość o wysoka jakość oraz wartość finansowa świadczonych usług. Program skupia się na pięciu najważniejszych priorytetach, które powinny być wdrożone w ciągu pierwszych 12 miesięcy pięcioletniego programu:
• Aktywne zmiany w podstawowych usługach; rozpowszechnianie i promowanie informacji o dostępnych usługach dla pracowników placówek służby zdrowia oraz usprawnieniu procesów pracy w zapleczy biurowym włączając wypożyczenia międzybiblioteczne
• Szybki i sprawny dostęp do usług bibliotecznych oraz systemów informujących o nowościach z zakresu opieki zdrowotnej
• Struktura personelu bibliotecznego włączając kierownictwo, narodowy program szkoleniowy dla pracowników bibliotek i jednostek informacji medycznej oraz zmiany zachodzące na poszczególnych stanowiskach
• Optymalizacja finansowa usług z aktywnym udziałem akcjonariuszy, wprowadzenie długofalowego modelu finansowania oraz zbadanie stopy zysku z zainwestowanego kapitału
• Jakość i wpływ usług informacyjnych na jakość usług medycznych poprzez odświeżenie i promocje zestawu instrumentów pozwalających oceniać jakość usług (K4H, 2015)
https://hee.nhs.uk/sites/default/files/documents/Knowledge%20for%20healthcare%20-%20a%20development%20framework.pdf
Fundamentalna rola HHLS to dostarczanie odpowiedniej informacji i przekazywanie umiejętności pozyskiwania informacji oraz Evidence Based Information (informacja oparta na dowodach) do lokalnych organizacji opieki zdrowotnej. HHLS ma za zadanie dostarczyć wysokiej jakości, opłacalne usługi, które przyniosą korzyści nie tylko samej organizacji ale również jej pracownikom a przede wszystkim, w efekcie końcowym pacjentom. Jeśli HHLS chce zapewnić sobie miejsce w strukturach służby zdrowia w przyszłości musi skierować wszelkie wysiłki w planowanie zatrudnienia i rozwój pracowników pamiętając, iż największym zasobem usług bibliotecznych jest personel. Usprawnienie pracy zaplecza bibliotecznego, dążenie do efektywnego i sprawnego świadczenia usług z jednoczesnym optymalnym utrzymaniem kosztów na dotychczasowym poziomie. Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia dzięki której możliwe będzie poprawienie jakości świadczonych usług poprzez oszczędność czasu oraz wprowadzenie najnowszych technologii cyfrowych i mobilnych. Głównym celem prezentacji jest zademonstrowanie szeregu zaleceń oraz przedstawienie planu działania mającego na celu identyfikacje nowych wyzwań i możliwości, jednocześnie analizując strategiczna pozycje HHLS w lokalnych strukturach NHS.


Edyta Rogowska, Anna Cymbor, Dagmara Budek Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Kody QR jako narzędzie promujące bibliotekę i jej zasoby

Streszczenie: W artykule przedstawiono technologię kodów QR oraz możliwości wykorzystania jej w bibliotekach naukowych, w tym w Bibliotece Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wymieniono korzyści płynące z zastosowania tej technologii w promowaniu usług i dostępu do zasobów online.


Aleksandra E. Adamczyk, Andrzej Koziara, Michał Tomaszek Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

System bibliograficzny Uniwersytetu Śląskiego jako źródło danych referencyjnych dla systemów informacyjnych uczelni i państwa.

Streszczenie: Celem referatu jest przedstawienie najważniejszych procedur organizacyjnych i technologicznych wdrożonych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego oraz na Uniwersytecie Śląskim w związku z dostosowaniem systemów bibliotecznych i uczelnianych do wprowadzania danych do Systemu Informacji o Nauce w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym "POL-on". W wystąpieniu przedstawimy refleksje z własnych doświadczeń Biblioteki w procedowaniu zmian koniecznych do prawidłowej realizacji obowiązku sprawozdawczego dla jednostek Uniwersytetu Śląskiego w świetle modyfikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej wprowadzonych "Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce". Zaprezentowany zostanie stan obecny bazy Bibliografia Dorobku Pracowników będącej źródłem danych referencyjnych dla 12 zróżnicowanych jednostek naukowych wchodzących w skład Uniwersytetu Śląskiego, oraz kluczowe jej przekształcenia w tym m.in. : niezbędne modyfikacje procedur importów masowych według zmieniających się standardów i wprowadzanie nowych elementów opisu bibliograficznego. Autorzy omówią również rolę doradczą Biblioteki w koordynacji zadań wdrażanych w jednostkach i działalność szkoleniową dla Importerów Publikacji wyznaczonych na Uczelni. W wystąpieniu zostanie zwrócona uwaga na sposób organizacji działań biblioteki opartych na zasadach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz rozwiązań normatywnych dotyczących bezpieczeństwa systemów informacyjnych realizowanych na tle usług informacyjno-bibliotecznych BUŚ.


Agnieszka Dwornik Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

"Prosto do informacji" - spełniona obietnica. Rola bazy NUKAT w budowaniu katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Streszczenie: Do wspólnoty "nukatowej" należy już ponad 130 bibliotek. I ciągle dołączają nowe. Współpracują czynnie (dając i pobierając dane) lub tylko biernie (kopiując do baz lokalnych potrzebne dane bibliograficzne). Są to biblioteki dysponujące różnymi systemami bibliotecznymi, posiadające bardzo zróżnicowane zbiory, a zatem i różne potrzeby. W prezentacji autorka przedstawi na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, rolę bazy Nukat w budowaniu zasobu informacyjnego katalogu lokalnego, zasady współpracy oraz korzyści płynące z czynnej kooperacji.


Grzegorz Szturo Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Nukat to nie tylko katalog. Wykorzystanie danych centralnego katalogu narodowego w pracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Streszczenie: Dostęp do danych bibliograficznych Nukat służy zrzeszonym bibliotekom przede wszystkim do budowania lokalnego katalogu. Lokalna biblioteka może w oparciu o dane z centralnego katalogu wspomóc swoją działalność w różnych aspektach. Na podstawie wieloletniej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu z Centrum Nukat autor przedstawi dodatkowe możliwości, jakie daje integracja lokalnej bazy z bazą Nukat. Obejmują one m.in.: zwiększenie widoczności zasobów biblioteki oraz dokonań lokalnego środowiska naukowego w światowych bazach bibliograficznych, monitoring bieżącej krajowej produkcji wydawniczej, badanie kompletności zbiorów w określonych dziedzinach, zbieranie danych statystycznych wg PN-ISO 2789P ,,Informacja i dokumentacja. Międzynarodowa statystyka biblioteczna", promocji zasobów elektronicznych regionalnej biblioteki cyfrowej w przestrzeni wirtualnej.


Katarzyna Maćkiewicz Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ocena dorobku naukowego w świetle nowej ustawy parametryzacyjnej

Streszczenie: Jednym z priorytetów w pierwszym kwartale 2017 r. będzie kolejna parametryzacja jednostek naukowych uczelni wyższych w Polsce. Kryteria i tryb przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym został opublikowany w Dzienniku Ustaw w 2015 r. poz. 2015. Nowe przepisy wprowadzają zmiany m. in. w obszarach punktowania publikacji monograficznych, publikacji w czasopismach oraz patentów. Niestety podobnie, jak w ustawie z 1 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2015.0.877), zostały zamieszczone informacje, które można szeroko interpretować, np. nie zostały wymienione bazy publikacji o zasięgu międzynarodowym indeksujące publikacje w recenzowanych materiach z konferencji. Ustawodawca nie wskazał również baz, na podstawie których będą podawane wskaźniki cytowań. Bazując na doświadczeniach z poprzednich parametryzacji, należy dokonać porównania istniejących przepisów dotyczących przyszłej parametryzacji celem określenia zagadnień, które będą wymagać przepisów precyzujących, wyjaśniających, a nawet zmieniających obecne przepisy. Pozwoli to na przedstawienie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego uwag, które pomogą w poprawnej modyfikacji przepisów dotyczących kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r.


Jolanta Przyłuska, Anna Radomska Dział Zarządzania Wiedzą, IMP Łódź

Gdzie deponować publikacje i dane badawcze aby zapewnić otwarty dostęp do treści naukowych?

Streszczenie: Zapewnienie otwartego dostępu do publikacji oraz danych badawczych powstających w wyniku projektów naukowych finansowanych ze środków publicznych może być realizowane poprzez deponowanie ich w repozytorium. Referat będzie próbą odpowiedzi na pytania w jakim repozytorium i kto może deponować publikacje naukowe. Przedstawione zostaną też plusy i minusy własnego archiwum cyfrowego na przykładzie repozytorium ECNIS-NIOM oraz korzyści dla jednostki naukowej i dla naukowców z deponowania zasobów w repozytoriach wobec alternatywnych do Impact Factor metod ilościowej oceny dorobku naukowego.


Dr inż. Scholastyka Baran Mgr Katarzyna Bikowska Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Oczekiwania członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej wobec Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie.

Streszczenie: Biblioteki to instytucje otwarte na potrzeby użytkowników, wspierające misję zdobywania wiedzy przez każdego użytkownika w każdym czasie i miejscu. Szczególnie w naukach medycznych, które charakteryzują się dynamicznym rozwojem, dostęp do wysokiej jakości informacji medycznej ma ogromne znaczenie. Jak stanowi Kodeks Etyki Lekarskiej powinnością każdego lekarza jest uzupełnienie, doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich współpracownikiem. Miejscem, które daje najwięcej możliwości pozyskania wiedzy medycznej jest biblioteka. Autorki artykułu przedstawią wyniki badań ankietowych, jakie przeprowadziły wśród członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Badania przeprowadzono w celu monitorowania wykorzystania zasobów uniwersyteckiej książnicy przez lekarzy pracujących w regionie północno-wschodnim oraz sondażu oczekiwań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – największej biblioteki naukowej tej części Polski.


Irmina Utrata, Agnieszka Czarnecka Biblioteka Główna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

WUM.Publikacje: baza dorobku publikacyjnego pracowników WUM - stan obecny i perspektywy rozwoju

Streszczenie: Całokształt zagadnień – związanych z rejestracją i przetwarzaniem informacji o dorobku publikacyjnym pracowników naukowych – powstaje w większości bibliotek polskich uniwersytetów medycznych, w oparciu o system bibliograficzny Expertus – firmy Splendor. W dwóch ośrodkach: Lublinie i Warszawie, prace te realizowane są w systemach autorskich – utworzonych w tych uczelniach. Artykuł przybliża rozwijaną od 2014 r. bazę dorobku naukowego WUM. Publikacje, tworzoną w kooperacji Działu Informatyki i Biblioteki Głównej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W pracy przedstawione zostaną: charakterystyka poszczególnych modułów bazy, obszary wykorzystania gromadzonych danych, kierunki rozwoju systemu.


Weronika Kubrak, Dorota Szczęsna Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Doświadczenia Politechniki Warszawskiej we wprowadzaniu danych do systemu Pol-on.

Streszczenie:Referat przedstawia doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej podczas wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – Pol-on. W artykule zaprezentowane zostaną również rozwiązania ułatwiające prace z systemem Pol-on, które zastosowano w istniejącej na uczelni Bazie Wiedzy Politechniki Warszawskiej będącej centralnym systemem ewidencji i archiwizacji dorobku piśmienniczego, wydawniczego i dydaktycznego, pracowników, doktorantów oraz studentów uczelni.


Agnieszka Janucik, Monika Fiedorowicz, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Użytkownik XXI wieku w bibliotece medycznej. Raport z badań.

Streszczenie: Próba wyjścia naprzeciw oczekiwaniom czytelników w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Raport z badań z roku 2012, 2013 i 2015. Analiza dotyczyła potrzeb edukacyjnych użytkowników Biblioteki pod kątem oferowanych usług, związku pomiędzy oceną kompetencji własnych w stosunku do potrzeb edukacyjnych oraz wpływu oferowanych narzędzi i źródeł na zachowania użytkowników. Otrzymane wyniki potwierdzają, iż kluczową rolę w realizacji oczekiwań użytkowników odgrywa lokalizacja, funkcjonalność i odpowiednie elementy wyposażenia. Ważnym elementem jest konieczność realizowania właściwej i prawidłowo prowadzonej edukacji informacyjnej przez biblioteki naukowe przy jednoczesnym wprowadzaniu nowoczesnych narzędzi i źródeł dydaktycznych.


Jacek Willecki, Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Działalność upowszechniająca naukę realizowana przez biblioteki naukowe w aspekcie zmian Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzonych w 2015 roku

Streszczenie: Podstawowym celem referatu jest prezentacja zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2015 roku w systemie oceny wniosków, składanych przez biblioteki naukowe na finansowanie działalności upowszechniającej naukę. Zmiany dotyczyły przede wszystkim kryteriów przyznawania wsparcia na działania związane z utrzymaniem unikatowych zasobów bibliotecznych, opracowywanie naukowych zasobów bibliotecznych i udostępnianie zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej. Przeprowadzone badania wykazały, że wprowadzone zmiany zwiększyły zakres działań możliwych do finansowania ze środków na działalność upowszechniającą naukę w 2015 roku, w szczególności w zakresie udostępniania w wolnym dostępie wyników prac naukowych i badawczych w formie elektronicznej, ale jednocześnie istotnie wzrosła liczba kryteriów służących ocenie składanych wniosków aplikacyjnych.


Wojciech Więcko, Biblioteka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Ten fejsbuk w bibliotece jest bez sensu

Streszczenie: Facebook z punktu widzenia pracy w bibliotece ma praktycznie same wady. Książek za jego pośrednictwem nie wypożyczymy, w czytelni z jego powodu nie przybędzie nam publikacji, a i na dodatek jeden pracownik (czasami kilku) musi stale go obsługiwać. Po co więc takie „coś”? A to dlatego, że ponad 70 proc. osób korzystających z usług naszych bibliotek, korzysta z tego narzędzia. Dla nich jest to naturalny dostęp do informacji i to na dodatek z dowolnego miejsca, urządzenia oraz w dowolnej porze dnia. Nie ma wyjścia, to biblioteki muszą dostosować się do tego trendu. Dlatego warto zrobić to z głową.


Witold Kozakiewicz Centrum Informacyjno Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

"Strefa Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - nowy model współpracy biblioteki z jednostkami uczelnianymi"

Streszczenie: Tradycyjny model działania biblioteki uczelnianej opiera się na udostępnianiu zbiorów bibliotecznych i zapewnianiu dostępu do zewnętrznych źródeł wiedzy. Ta działalność nadal pozostaje bardzo ważnym elementem. Jednak biblioteka jako organizacja podlegająca ewolucji musi stale dostosowywać się do nowoczesnego środowiska i współczesnych wyzwań takich jak postęp technologiczny, zwiększanie się konkurencji w sektorze akademickim, skupienie się na efektach kształcenia i badań, czy redukcje i zmiany finansowania działalności. Te wyzwania powodują wzrost nacisku na współpracę pomiędzy pracownikami biblioteki i innych jednostek Uniwersytetu. Przed Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi stoją nowe wyzwania związane z nowym środowiskiem. W I kwartale 2016 zakończyła się przebudowa starego budynku biblioteki, w wyniku tej modernizacji wygospodarowano pomieszczenia dla kolejnych jednostek UM, takich jak Archiwum, Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju. Te jednostki wraz z Centrum Informacyjno-Bibliotecznym stworzyły nowy podmiot o nazwie Strefa Wiedzy i Innowacji. Strefa ma służyć konsolidacji potencjału wiedzy i zarządzania projektami w uczelni, a także jako wsparcie procesu komercjalizacji badań i rozwoju współpracy z biznesem. Działalność Strefy jest oparta na koncepcji trójkąta wiedzy Nauka-Edukacja-Business. W ten sposób, nowy budynek nie będzie tylko wspólną przestrzenią, ale stanie się miejscem, w którym będą się zacierać tradycyjne granice pomiędzy poszczególnymi działami wchodzącymi w skład SWI. Oczekuje się, że pracownicy biblioteki, oprócz wspomagania użytkowników biblioteki, będą aktywnie wspierać i uczestniczyć w projektach innych jednostek Uniwersytetu, a doświadczenia działów wchodzących w skład Strefy wzbogacą ofertę usług bibliotecznych.


mgr Łukasz Wołyniec, Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytet w Białymstoku

Rola oceny zasobów bibliotecznych w ewaluacji jakości kształcenia

Streszczenie: W większości dokumentów składanych do różnych instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym (np. podczas akredytacji kierunku, parametryzacji jednostki, czy też przy składaniu wniosku o otwarcie nowego kierunku studiów, bądź uzyskania uprawnień do nadawania stopni naukowych) konieczne jest między innymi scharakteryzowanie infrastruktury dydaktycznej oraz zasobów bibliotecznych. Zwykle chodzi o liczbę woluminów, prenumerowane czasopisma, dostęp do baz pełnotekstowych, liczbę stanowisk w czytelni, dostęp do Internetu i in.. Niewątpliwą zaletą takiej sprawozdawczości jest jej „twardy” charakter, który umożliwia porównywanie jednostek oraz łatwe określenie, na ile biblioteka spełnia formalne wymogi. Nie mniej ważną i zwykle nieporuszaną w takich sytuacjach kwestią jest satysfakcja czytelników, czyli głównych adresatów usług świadczonych przez bibliotekę. Jest ona trudniej mierzalna, ale ma duże znaczenie z punktu widzenia planowania zmian i rozwoju biblioteki. Ponieważ działanie uczelnianych systemów zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia oparte jest w dużym stopniu na uzyskiwaniu opinii studentów na temat różnych aspektów studiowania, ocenie poddawane jest także funkcjonowanie bibliotek. Dzięki temu można pozyskać opinie na temat różnych wymiarów ich działania, jak również zebrać dane o bardziej „miękkim” charakterze. Przydatność takich informacji zależy w dużym stopniu od jakości narzędzia pomiarowego, sposobu dystrybucji kwestionariusza i promocji takiego badania wśród studentów. I właśnie tym trzem wymienionym aspektom poświęcone zostanie wystąpienie.


Henryk Hollender

Czy repozytoria odmieniają naukę?

Streszczenie: Przyjmujemy, że repozytoria naukowe zwiększają dostępność piśmiennictwa naukowego oraz danych naukowych i co najmniej w ten sposób wspomagają prowadzenie badań. I rzeczywiście, Polska staje się krajem repozytoriów; ranking Webometrics wylicza ich 31. W skali światowej lokują sie one na miejscach w przedziale 218-2239. Są zróżnicowane pod względem kryteriów ilościowych i jakościowych, w większości jednak ich zasadniczym zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie bieżącego piśmiennictwa naukowego. Tymczasem zaś największy „ruch” generują teraz specjalistyczne serwisy, często uniwersalne lub zawierające dane typu dziedzinowego (nie instytucjonalnego), o wielu zaawansowanych funkcjonalnościach. Widać zatem, że repozytoria w Polsce rozwijają się zgodnie z wzorcami stworzonymi dla bibliotek cyfrowych i służą nie bezpośrednio nauce (badaniom naukowym), ile zarządzaniu nauką, a konkretnie procedurom ewaluacji i parametryzacji dorobku. Odświeżenie tej formuły poprzez naśladownictwo przedsięwzięć nazywanych niekiedy „research portal”, obserwowanych w krajach o wyższych wskaźnikach cytowalności czy umiędzynarodowienia badań, wydaje się niezbędnym krokiem polityki naukowej w Polsce.


Jacek Willecki, Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Cyfryzacja zasobów naukowych bibliotek uniwersyteckich finansowana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

Streszczenie: Głównym celem referatu jest omówienie możliwości finansowania cyfryzacji zasobów naukowych bibliotek uniwersyteckich ze środków znajdujących się w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Analizie poddano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych i kryteria oceny wniosków projektowych, dotyczących cyfrowego udostępniania zasobów nauki, uwzględniając jednocześnie zasady ich finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przeprowadzona analiza wykazała, że pozyskanie środków wymaga właściwego przygotowania bibliotek, a istotnym czynnikiem zwiększającym szanse na pozyskanie dotacji byłoby utworzenie Konsorcjum Bibliotek Polskich (KBP). Zagadnienia przedstawione w referacie stanowią uzupełnienie dotychczasowej wiedzy w zakresie możliwości finansowania rozwoju e-zasobów naukowych ze środków unijnych.